MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw – 3-dniowe szkolenie

Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, najważniejsze zagadnienia w pracy księgowego

Program

1.  Jednostki mikro – uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego:
a) definicja jednostek mikro,
b) uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
c) uproszczenia w zakresie wyceny zapasów, w tym produktów oraz instrumentów finansowych,
d) podatek dochodowy odroczony – czy naliczać,
e) klasyfikacja i rozliczanie umów leasingowych,
f) uproszczenia w zakresie sprawozdawczości:
• układ sprawozdania dla jednostek mikro,
• sporządzenie uproszczonego rachunku zysków i strat,
• zawartość informacji uzupełniających do sprawozdania jednostki mikro.
g) zakres sprawozdania finansowego jednostki mikro podlegającej obowiązkowi badania,
h) zmiany w zakresie polityki rachunkowości,
i) utrata statusu jednostki małej.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki małe:
a) definicja jednostki małej:
• dla potrzeb sprawozdawczości,
• dla stosowania uproszczeń w zakresie wyceny aktywów i pasywów.
b) kwalifikowanie umów leasingowych przez małe jednostki,
c) wycena instrumentów finansowych oraz naliczanie podatku odroczonego,
d) bilans jednostki małej,
e) porównawczy lub kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat,
f) zakres informacji dodatkowej dla jednostek małych,
g) uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych,
h) zakres sprawozdania finansowego jednostki małej podlegającej obowiązkowi badania,
i) konieczność aktualizacji polityki rachunkowości w przypadku przyjęcia rozwiązań przewidzianych dla jednostek małych zmianami w ustawie o rachunkowości,
j) zmiany w Kodeksie spółek handlowych uwzględniające nowelizację ustawy o rachunkowości.

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com