MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Prawo pracy 2016 dla mikroprzedsiębiorców – 2-dniowe warsztaty

Szkolenie skierowane do przedsiębiorców zatrudniających kilku pracowników. Zajęcia są prowadzone w formule warsztatowej, przystępnym językiem, z ogromną ilością praktycznych przykładów. Tematyka szkolenia obejmuje prawo pracy w przekrojowym ujęciu – ze zwróceniem uwagi na zagadnienia szczególnie istotne dla małych zakładów pracy, w tym m.in. zasady tworzenia dokumentacji związane z zatrudnieniem nowego pracownika, różnice między zatrudnieniem pracowniczym a cywilnoprawnym, planowanie i rozliczanie czasu pracy, udzielanie pracownikom urlopów i innych zwolnień od pracy oraz przeprowadzanie procesu zwolnienie pracownika.

Celem szkolenia jest nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zastosowaniem prawa pracy w praktyce. Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy wchodzących w życie od początku 2016 r. Ekspert kładzie nacisk na wskazanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych.

Metodyka szkolenia
Duża ilość ćwiczeń – w tym w formach audio, case study, na bazie obrazowych przykładów. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona jest przede wszystkim na rozwiązywanie konkretnych problemów.

Adresaci szkolenia
Właściciele firm, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac.

Program

1. Zawieranie umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika:
• Zawieranie umów bezterminowych i terminowych – ze szczególnym uwzględnieniem limitów dla zatrudnienia terminowego obowiązujących od 22 lutego 2016 r.
• Przygotowywanie umowy o pracę – krok po kroku
• W jaki sposób dodatkowo zabezpieczyć interesy firmy (zakaz konkurencji, poufność danych, informacja o monitoringu)
• Niuanse prowadzenia teczki osobowej pracownika (struktura teczki, sposób układania dokumentacji w teczce, wymogi związane z opisywaniem dokumentacji umieszczanej w teczce)
• Gromadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem nowego pracownika
• Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
• Sporządzanie oświadczeń w zakresie uprawnień rodzicielskich i in.
• Badania profilaktyczne pracowników
• Wymogi w zakresie szkoleń bhp

2. Umowy zlecenia i o dzieło – w jakich sytuacjach można je stosować.

3. Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia:
• Czy pracownikowi może przejściowo zmienić stanowisko bez pytania o zdanie?
• Jakie są różnice pomiędzy aneksowaniem umowy o pracę a wypowiedzeniem zmieniającym formułowanie wypowiedzenia zmieniającego?

4. Formułowanie przyczyny zwolnienia, okresy wypowiedzenia po zmianach prawnych od 2016 r. oraz inne aspekty związane z procedurą zwalniania pracowników:
• Jak przeprowadzić proces zwolnienia pracownika krok po kroku?
• Czy dobrym powodem wypowiedzenia są takie przyczyny jak utrata zaufania, częste choroby, likwidacja stanowiska pracy, niestaranne wykonywanie obowiązków, współpraca z firmą konkurencyjną?
• Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia po zmianach prawnych?
• Ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony oraz terminowych – po zmianach prawnych
od 2016 r.
• Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy z dnia na dzień i jak to uzasadnić?
• Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego?
• Czy pracownik może zablokować rozwiązanie umowy o pracę nie podejmując korespondencji z poczty?
• Kogo nie można zwolnić z pracy oraz czy są wyjątki od szczególnej ochrony niektórych pracowników?

5. Wydawanie świadectwa pracy:
• Kiedy wydać świadectwo pracownikowi zatrudnionemu bezterminowo – a kiedy jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony?
• Przygotowywanie świadectwa pracy – krok po kroku
• Wydawanie duplikatu świadectwa.
• Czy można wstrzymać wydanie świadectwa pracy gdy pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego
mu telefonu, komputera, samochodu lub innego mienia należącego do pracodawcy?

6. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym:
• Na co szczególnie zwracać uwagę przy planowaniu czasu pracy
• Zasady sporządzania i modyfikowania harmonogramów czasu pracy
• Jak rozlicza się nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – kiedy nalicza się dodatek 50% a kiedy 100%?
• Jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego aby nie powstawały nadgodziny?
• Czy za pracę w sobotę można dodatkowo zapłacić – jeśli pracownik nie chce odbioru w formie dnia wolnego?
• Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy – w tym czy rzeczywiście pracownicy pracujący przy komputerach mają prawo do 5 minutowych przerw oraz czy od pracownicy karmiącej można się domagać zaświadczenia lekarskiego?
• Czy jeśli pracownik zostaje po godzinach bez pisemnego polecenia pracodawcy może domagać się w sądzie dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
• Czy za pracę w zagranicznej podróży służbowej w święto należy się dzień wolny?
• Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
• Czy można wprowadzać dyżury cało-weekendowe?
• Czy pracownik który późno w nocy wróci z podróży służbowej może w kolejnym dniu spóźnić się do pracy lub w ogóle do niej nie przyjść?

7. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności:
• W jaki sposób ustala się urlop proporcjonalny?
• Dokumentacja potwierdzająca wymagany staż pracy (m.in. przy pracy za granicą, pracy na roli, okresy edukacji).
• Czy można zmienić ustalony termin urlopu bez uzyskania zgody pracownika?
• Czy pracownik może wyłączyć telefon służbowy w czasie urlopu i unikać jakichkolwiek innych kontaktów z kierownikiem?
• Co dzieje się, gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu a co dzieje się w sytuacji, gdy choroba dotyczy dziecka pracownika?
• Czy pracownik ma pełną dowolność w zakresie terminu wykorzystania urlopu na żądanie i sposobu wnioskowania o ten urlop?
• Czy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie gdy skorzystanie z tego prawa przez pracownika byłoby dla zakładu pracy bardzo kłopotliwe?
• Kiedy udziela się pracownikowi urlopu okolicznościowego, z uwagi na jakie konkretnie relacje rodzinne należy się urlop na pogrzeb oraz ślub?
• Czy krwiodawcy mogę informować o swoim zwolnieniu „po fakcie” – tj. dopiero po powrocie do pracy czy też powinni zgłosić planowaną nieobecność wcześniej?
• W jakich sytuacjach pracownikowi należą się zwolnienia na załatwianie spraw urzędowych i działalność społeczną i kto za to płaci?
• Czy można „niechcący” udzielić pracownikowi zgody na urlop szkoleniowy?
• Udzielanie pracownikom urlopu bezpłatnego.

8. Szczególne uprawnienia pracownika-rodzica po zmianach prawnych od 2 stycznia 2016 r.:
• Wymiar urlopu rodzicielskiego i dzielenie go na części po nowelizacji przepisów
• Wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego z uwagi na łączenie z pracą
• Zasady udzielania urlopu wychowawczego.
• Urlop ojcowski – możliwość dzielenia na części i wydłużenie czasu na wykorzystanie
• Udzielanie zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym
• Zasady ochrony pracownika-rodzica przed zwolnieniem z pracy
• Uprawnienia pracownika rodzica w zakresie organizacji pracy

9. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:
• Czy inspektorzy PIP mają zwyczaj wcześniejszego uprzedzania pracodawców o swojej wizycie?
• Czy kontrola jest przeważnie skutkiem skargi niezadowolonego pracownika?
• Czy można odmówić inspektorowi okazania dokumentów tłumacząc to tajemnicą przedsiębiorstwa?
• Kto personalnie odpowiada za nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli?
• W jakiej wysokości nakładane są grzywny?
• Co wolno a czego nie wolno inspektorowi PIP w trakcie kontroli?
• Czy inspektorowi PIP trzeba zapewnić oddzielne pomieszczenie na czas kontroli?
• Do czego inspektor pracy może zobowiązać firmę po kontroli?

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com