MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Podatki dla mikro i małych przedsiębiorstw – 3-dniowe szkolenie

Podatki dla mikro i małych przedsiębiorstw praktyczne zagadnienia w pracy księgowego

Zajęcia mają na celu omówienie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych w mikro i małych przedsiębiorstwach. Prowadzący w trakcie szkolenia będą omawiać zarówno podstawowe regulacje poszczególnych podatków, jak również przykładowe zagadnienia i problemy praktyczne. Przedstawione również zostaną regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.

Program

DZIEŃ I

I. Zagadnienia ogólne

1. Mikro i małe przedsiębiorstwa – regulacje prawne.
2. Optymalne podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki osobowe (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z o.o. i akcyjna) – podstawowe różnice w opodatkowaniu.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku (odliczenia, darowizny, stawka podatku).
2. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, odpowiedzialność podatnika i płatnika.
3. Podatnicy podatku CIT.
4. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy, na co uważać prowadząc aktywność poza granicami RP.
5. Rok podatkowy.
6. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.
7. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości.
8. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.
9. Koszty uzyskania przychodów w firmie – zasady dokumentowania.
10. Rozliczanie kosztów w czasie i zmiany w zakresie korekty kosztów.
11. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
12. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
13. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód nie będący środkiem trwałym podatnika.
14. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).
15. Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe.
16. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing – wybrane zagadnienia.
17. Podatek u źródła.
18. Ceny transferowe – przełomowe zmiany w 2016 i 2017 r.
19. Omówienie zmian w CIT w 2015 i 2016 r.

DZIEŃ II

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Ogólne zasady PIT (zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, dochód jako przedmiot opodatkowania, odliczenia od dochodu oraz odliczenia od  podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe, stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników) .
2. Przychody podatkowe:
a) katalog źródeł przychodów – zasady prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła,
b) ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
c) przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
d) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o wykonanie dzieła, kontrakty menadżerskie, inne stosunki cywilnoprawne),
e) przychody z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT,
f) pozostałe źródła przychodów.
3. Czy każde świadczenie otrzymane przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy? Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn.: akt: K 7/13) na opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń pracowniczych.
4. Koszty uzyskania przychodów:
a) jakie koszty można przypisać do poszczególnego źródła przychodów?
b) koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy – zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy oraz zatrudnienie poza miejscem zamieszkania – skutki podatkowe,
c) koszty uzyskania przychodów – działalność wykonywana osobiście. Kiedy możemy rozpoznać 50% koszty uzyskania przychodów?
d) koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów, ujęcie kosztów w czasie oraz zasady dokumentowania kosztów,
e) jakie koszty można rozpoznać przy odpłatnym zbyciu rzeczy?
5. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.
6. Podróże służbowe pracowników i innych osób: dieta i odliczenia od diety, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu, zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą, zwrot innych wydatków w podróży służbowej, zaliczka na poczet podróży służbowej.
7. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy.
8. Zmiany w PIT w 2015 i 2016 r.
9. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – informacje ogólne.

II. Podatek od towarów i usług

1. Powstawanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT, w świetle praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądowego:
a) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
b) ustalenie momentu wykonania w przypadku usług świadczonych przez podatników,
c) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy,
d) pojęcie dostawy towarów o charakterze ciągłym,
e) ustalenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.
2. Opodatkowanie VAT świadczeń nieodpłatnych:
a) wypełnianie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa a świadczenie nieodpłatne na gruncie VAT,    
b) ogólne zasady opodatkowania VAT świadczeń nieodpłatnych,
c) wręczanie upominków,
d) poczęstunek w siedzibie,
e) spotkania poza siedziba a świadczenia nieodpłatne,
f) nagrody przekazywane w konkursach,
g) nagrody rzeczowe przekazywane pracownikom,
h) spotkania wewnętrzne,
i) korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
j) drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne.
3. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT.
4. Zasady dokumentowania obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwolnionych z podatku VAT,
f) terminy na wystawianie faktur VAT,
g) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne,
5. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
a) możliwość pełnego odliczenia VAT ze względu na konstrukcję pojazdu,
b) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
c) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
d) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT,
e) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.
6. Kasy rejestrujące.

III. Inne zagadnienia

1. Kontrola podatkowa w firmie – prawa i obowiązki podatnika.
2. Wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej, istotne w działalności przedsiębiorcy.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych w firmie.

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com