MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Marketing w rozwoju mikrofirmy – 2-dniowe szkolenie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zaplanowania i budowania strategii oraz komunikacji  marketingowej w firmie.

Korzyści dla Uczestników:
• Poznanie zasad marketingu, najważniejszych pojęć, modeli i technik przydatnych w codziennej pracy.
• Nabycie umiejętności strategicznego planowania i zarządzania marketingowego.
• Poznanie istoty myślenia marketingowego oraz zrozumienie  w jaki sposób marketing wpływa na wszelkie działania w firmie, w tym na sprzedaż.
• Poznanie kanałów komunikacji oraz w jakiej kolejności je budować.

Metodyka szkolenia
Szkolenie oparte jest na studium przypadku, organizacji będącej w procesie opracowywania rozwiązań marketingowych. Zakres i metodologia szkolenia spójna jest z wytycznymi The Chartered Institute of Marketing (CIM), wiodącej organizacji marketingowej Europie, wyznaczającej standardy współczesnego marketingu. Szkolenie  interaktywne, o charakterze warsztatowym z udziałem Uczestników sięgającym 70%. W trakcie szkolenia większość sesji przebiega według podobnej dynamiki: mini-wykładu dotyczącego konkretnego zagadnienia, a następnie ćwiczenia metod i technik, omawiania przykładów, prezentacji, dyskusji.

Adresaci szkolenia
Właściciele oraz pracownicy mikroprzedsiębiorstw, którzy zajmują się lub będą zajmowali marketingiem, sprzedażą towarów lub/i usług.

1. Rozpoczęcie:
• Sprawy organizacyjne – oczekiwane postawy i zachowania
• Określenie indywidualnych celów szkolenia
ĆWICZENIE:  rewizja poglądów i postaw  Uczestników, kwestionariusz: „Moje przekonania na temat roli marketingu i orientacji marketingowej w rozwoju firmy”
• Podsumowanie ćwiczenia w kontekście myślenia marketingowego w biznesie
• Czym jest sprzedażowa a czym marketingowa orientacja firmy? – przykłady organizacji biznesowych, analiza

2. Wprowadzenie w obszar marketingowej orientacji firmy :
• Rozwój pojęcia marketing i jego rola w przedsiębiorstwie
• Od marketingu produktu do marketingu organizacji – ewolucja konceptów, skutki
• Tworzenie i dostarczanie wartości  czyli „value marketing”
• Cykl marketingowy – jak go wykorzystać w zarządzaniu organizacją
• Wizja i misja firmy oraz proces planowania strategicznego i marketingowego
• Marketing relacji oraz  marketing usług – charakterystyka
• Analiza przyczyn niepowodzeń firm na rynku na skutek zaniechania myślenia marketingowego – przypadki z biznesu, omówienie

3. Kluczowa postać w marketingu: klient – zrozumienie potencjału rynku:
ĆWICZENIE:  „Decyzja zakupu”  pozwalające  Uczestnikom  odkryć różnorodność potrzeb klientów,  zrozumieć  proces decyzyjny  i  czynniki nań wpływające, odróżnić grupę docelową od użytkowników
• Co rozumiemy przez zaspokojenie potrzeb; rozumienie potrzeb klientów?
• Czym jest  kompleksowy proces decyzyjny klienta, etapy?
• Ryzyka zakupowe z którymi spotyka się klient, jak je rozumieć i jak na nie odpowiadać
• Czynniki wpływające na proces decyzyjny: kulturowe, społeczne, psychologiczne
• Rola organizacji w procesie decyzyjnym klienta – podejście marketingowe
ĆWICZENIE: „Customer insight” – wewnętrzna potrzeba klienta: jak odkryć, jak wykorzystać?
• Zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zrozumienie potrzeb klienta
• Pozyskiwanie i analizowanie informacji: badania marketingowe, jak wyciągać wnioski.  

4. Przedstawienie case study  (studium przypadku):
• Firma o zróżnicowanym portfolio produktów, budująca nową strategie marketingową.
ĆWICZENIA ZESPOŁOWE w trakcie  poniższych sesji, odnoszące się do organizacji z case study,  pozwolą  nauczyć się  analizowania  informacji i wyciągania  wniosków  do opracowania strategicznych kierunków marketingowych  i działań marketingowych dla  konkretnego przypadku biznesowego

5. Proces budowy strategii marketingowej:
• Analiza sytuacji:
• Zrozumienia i analiza środowiska zewnętrznego firmy (modelu PESTEL)
• Analiza konkurencji i rynku (model grup strategicznych i 5 sił Portera)
• Szukanie dobrych wzorców i najlepszych praktyk (technika benchmarking)
• Diagnoza sytuacji organizacji  – zwieńczenie analizy (model SWOT)  
• Od analizy do strategii marketingowej:
• Wyznaczanie celów działań marketingowych  (model SMART)
• Opracowanie strategii marketingowej (matryca priorytetyzacji)
• Wybór strategii wzrostu (analizę GAP i macierz wzrostu Ansoffa)
• Segmentacja i targetowanie – zróżnicowanie nabywców, wybór grup docelowych

6. Taktyka marketingowa (model Marketing Mix) –  dostosowanie poszczególnych elementów  do przyjętych wcześniej strategicznych założeń marketingowych:
• Produkt:
• Zrozumienie fazy rozwoju produktu i możliwych działań marketingowych na każdym etapie (model PLC) – możliwości i ograniczenia w aplikacji modelu
• Miejsce marek w portfolio firmy, oceny ich potencjału, zarządzania nimi (macierz BCG)
• Marka, decyzje i działania związane z zarządzaniem marką (model Koło Esencji Marki)
• Pozycjonowanie marek – czym jest z punktu widzenia firmy i użytkowników,  przykłady
• Mapa percepcji i pozycjonowania marek
• Strategie wynikające z różnych pozycji rynkowych: liderów , pretendentów, naśladowców
• Rozwój  nowych produktów  (NPD – new product developmen:
• Zwycięzcy rynkowi – pozycje lidera osiągnięte poprzez rozwój innowacji
• Proces adopcji innowacji
• Cena:
• Strategie cenowe i badanie wrażliwości cenowej
• Jak ustalić cenę, optymalne zarządzanie ceną
• Miejsce/ dystrybucja/ ekspozycja:
• Waga dostępności produktów w nawiązaniu do charakterystyki grupy docelowej
• Rola i wykorzystanie korytarza decyzyjnego
• Promocja:
• Zintegrowana komunikacja marketingowa, jej rola; narzędzia, kryteria wyboru środków komunikacji
• Jedno i dwustopniowy model komunikacji
• Planowanie budżetu marketingowego – metody, ograniczenia

7. Ostateczne opracowanie planu marketingowego  dla organizacji z case study użyciem wcześniej poznanych i przećwiczonych metod i technik:
ĆWICZENIE: Praca w zespołach wiodąca do ostatecznego opracowania strategii marketingowej  i działań dla produktów firmy.

8. Prezentacje zespołowe:
• Informacja zwrotna od Uczestników i trenerki

9 .Zakończenie:
• Podsumowanie spotkania, ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com